กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
Posted: admin Date: 2012-03-20 16:12:22
IP: 180.183.106.220
 

                

 

   "สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวม

โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์ 

โดยมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด เพื่อบำรุงตนเองให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์"

พระราชดำรัส พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

 

ความหมายของสหกรณ์

       สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจำเป็น) และความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คุณค่าของสหกรณ์

        สหกรณ์ อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัตืของผู้ริเริ่มการสหกรณ์

อุดมการณ์สหกรณ์

          คือ ความเชื่อร่วมกันที่ว่า การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุข

หลักการสหกรณ์

ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 7 ประการ

       1. เป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

       2. หลักประชาธิปไตย

       3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก

       4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

       5. การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ

       6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

       7. การเอื้ออาทรต่อชุมชน 

วัตถุประสงค์

       1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยสามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

       2) ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือกันและกันในหมู่สมาชิก

       3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

       4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพของสมาชิก

       5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

       6) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด

         จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ. 10/2525 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2525

ในระยะเริ่มแรกมีสมาชิกจำนวน 308 คน มีทุนดำเนินการ จำนวน 700,000 บาทเศษ และเงินรับฝากจากสมาชิก จำนวน 300,000 บาทเศษ

วิสัยทัศน์ (Vision)

        ♦ "เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน บริหารและบริการ อย่างมีคุณภาพ เอื้ออาทรต่อสมาชิกและสังคมแบบพอเพียง"

พันธกิจ (Mission)

     1. บริหารงานสหกรณ์ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยยึดหลักการสหกรณ์ หลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ

     2. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

     3. ส่งเสริม พัฒนาด้านสวัสดิการให้แก่สมาชิก และเอื้ออาทรต่อสังคม

เป้าหมาย (Goals)

     1. เป็นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     2. สมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     3. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

     1. พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการดำเนินการทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันและปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงทาง      เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

     2. นำระบบคุณภาพ และหลักการตลาดเชิงรุกมาพัฒนาระบบบริหารขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

     3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อใช้ในงานบริหารและบริการ

     4. เสริมสร้างให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินอย่างพอเพียง

     5. พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจอื่น

     6. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

ผลงานและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

          ►  ปี 2546 รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค

          ►  ปี 2547 รางวัลพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ