กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
สวัสดิการสมาชิก
Posted: admin Date: 2014-12-09 15:21:08
IP: 1.4.146.39
 

สวัสดิการที่สหกรณ์ฯ มีให้สมาชิก

smiley สวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่ม  (ภาคสหกรณ์)
(สหกรณ์ชำระเบี้ยประกันชีวิตให้  7 ก.ย.2557 - 7 ก.ย.2558)
 
ประเภทการเสียชีวิต

เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับ

ธรรมชาติ / ปกติ

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุสาธารณะ

500,000 บาท / คน

1,000,000 บาท / คน

1,500,000 บาท / คน

 # อายุ 20 – 70 ปี     ค่าเบี้ยประกัน     1,850  บาท

 # อายุ 71 – 80        ค่าเบี้ยประกัน     3,410  บาท

 

smiley สวัสดิการการประกันชีวิตกลุ่ม  (ภาคสมัครใจ)
(สมาชิก/คู่สมรส /บุตร) สมาชิกชำระเบี้ยประกันชีวิต (7 ก.ย. 2557 -7 ก.ย. 2558)
 
ประเภทการเสียชีวิต

เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับ

ธรรมชาติ / ปกติ

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุสาธารณะ

500,000 บาท / คน

1,000,000 บาท / คน

1,500,000 บาท / คน

 # อายุ 20 – 70 ปี     ค่าเบี้ยประกัน     1,850  บาท

 # อายุ 71 – 80        ค่าเบี้ยประกัน     3,410  บาท

 

smiley สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด

 รายละเอียด/ค่าใช้จ่าย สมาคม ฌสอ.สธ.รอ.

ค่าบำรุงรายปี

ค่าสมัคร

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า

เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าแรกเข้า

50 บาท / ปี

100 (ครั้งเดียว)

100 บาท / ศพ

1,000 บาท

 ประเภทของสมาชิก      ไม่จำกัดอายุ

   1. สมาชิกสามัญ

   2. สมาชิกสมทบ  (คู่สมรส,บุตร,สมาชิกสมทบสหกรณ์)

 พ้นจากสมาชิกภาพ /เสียสิทธิ์

   1. ตาย     2. ลาออก     3. ขาดคุณสมบัติ     4. ที่ประชุมใหญ่ให้ลบชื่อออกจากทะเบียน     5. ถูกตัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่งเงินสงเคราะห์

 

sad เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าจัดการศพ
 
อายุสมาชิก   สมาชิกสามัญ     สมาชิกสมทบ  
  สมาชิกสามัญ คู่สมรส-บุตร บิดา-มารดา สมาชิกสมทบ คู่สมรส-บุตร บิดา-มารดา

แรกเข้า - 5 ปี

เกินกว่า 5 ปี - 10 ปี

เกินกว่า 10 ปี - 15 ปี              

เกินกว่า 15 ปี - 20 ปี

เกินกว่า 20 - 25 ปี

เปินกว่า 25 ปี ขึ้นไป

15,000

30,000

50,000

70,000

80,000

100,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

12,500

25,000

37,500

50,000

62,500

75,000

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

  
* ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการภายใน 90 วัน นับจากวันเสียชีวิต
 
 
sad เงินสวัสดิการค่าสงเคราะห์ศพ
 
  สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ
อายุสมาชิก เงินสวัสดิการ (บาท) เงินสวัสดิการ (บาท)

 ► แรกเข้า - 80 ปี

 ► 80 ปี ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี                  

50,000

500,000

-

-

* ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการภายใน 90 วัน นับจากวันเสียชีวิต

  

angel สวัสดิการอุปสมบท

ทั้งสมาชิกสามัญ และ สมาชิกสมทบ

อายุสมาชิก เงื่อนไข
 เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี  - เงินสวัสดิการ 2,000 บาท

- อุปสมบทตามพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ

- อุปสมบทครั้งแรก

 * ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการก่อนหรือหลังวันงาน 30 วัน

 

blush สวัสดิการสมรส

ทั้งสมาชิกสามัญ และ สมาชิกสมทบ

                     อายุสมาชิก                   เงื่อนไข
เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี   - เงินสวัสดิการ 2,000 บาท

- สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย

- สมรสครั้งแรก

- หากคู่สมรสเป็นสมาชิกทั้งสองใช้สิทธิได้ทั้งสองคน

 * ยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการก่อนหรือหลังวันงาน  30  วัน

 

yes สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก

สมาชิกสามัญ สมาชิกสทบ
1. เป็นสมาชิกที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี

3. ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด

4. เงินบำเหน็จอายุสมาชิก (ปี)  x  500

-

-

-

-

 

enlightened สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

  บุตรสมาชิกสามัญ บุตรสมาชิกสมทบ
ระดับการศึกษา

ทุนละ (บาท)

ทุนละ (บาท)

ป. 1 - ป. 6

ม. 1 - ม. 6 (หรือเทียบเท่า)

800

1,000

-

-

 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

-* เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
-* สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิ์ได้รับทุน 1 ทุน
 
 
angry สวัสดิการประสบ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
 
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ

1. ยื่นเรื่องภายใน 30 วัน นับจากวันประสบภัย

2. สมาชิกหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้น

รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท

3. สมาชิกเป็นผู้อาศัย หรือ ครอบครองทรัพย์นั้น

รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 5,000 บาท

1. ยื่นเรื่องภายใน 30 วัน นับจากวันประสบภัย

2. สมาชิกหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้น

รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 5,000 บาท

3. สมาชิกเป็นผู้อาศัยหรือครอบครองทรัพย์นั้น

รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 2,500 บาท

 

crying สวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ
1. มือหรือเท้าหรือตาสองข้าง    ไม่เกิน 10,000 บาท

2. มือและเท้าหนึ่งข้าง                ไม่เกิน 10,000 บาท

3. มือและตาหนึ่งข้าง                 ไม่เกิน 10,000 บาท

4. เท้าและตาหนึ่งข้าง                ไม่เกิน 10,000 บาท

5. มือหนึ่งข้าง                            ไม่เกิน   5,000 บาท

6. เท้าหนึ่งข้าง                           ไม่เกิน   5,000 บาท

7. ตาหนึ่งข้าง                            ไม่เกิน   5,000 บาท

1. มือหรือเท้าหรือตาสองข้าง    ไม่เกิน   5,000 บาท

2. มือและเท้าหนึ่งข้าง                ไม่เกิน   5,000 บาท

3. มือและตาหนึ่งข้าง                  ไม่เกิน   5,000 บาท

4. เท้าและตาหนึ่งข้าง                 ไม่เกิน   5,000 บาท

5. มือหนึ่งข้าง                             ไม่เกิน   2,500 บาท

6. เท้าหนึ่งข้าง                            ไม่เกิน   2,500 บาท

7. ตาหนึ่งข้าง                              ไม่เกิน   2,500 บาท