กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
การสมัครสมาชิกสามัญ
Posted: admin Date: 2014-12-09 13:44:21
IP: 1.4.146.39
 

 

คุณสมบัติของสมาชิก

     1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
     2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
          (ก) เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
          (ข) เป็นข้าราชการบำนาญที่เคยรับราชการตามข้อ ก
     3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
     4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
 
การเข้าเป็นสมาชิก
         ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการชำนาญการคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการชำนาญการก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
 
หลักฐานการยื่นใบสมัคร
      - แบบฟอร์มใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์) หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ (1) (2)
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
      - หนังสือรับรองเงินเดือน
      - ใบคำขอเอาประกันชีวิต (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์) หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
         ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
 
สิทธิของสมาชิก     
     1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
     2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
     3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
     4) ได้รับบริการทางธุรกิจหรือทางวิชาการจากสหกรณ์
 
หน้าที่ของสมาชิก
     1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่งของสหกรณ์
     2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
     3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
     4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
     5) ร่วมมือกับคณะกรรมการสหกรณ์ พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
 
การขาดจากสมาชิกภาพ
     1) ตาย
     2) ลาออก
     3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
     4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
     5) ถูกออกจากราชการหรืองานประจำโดยมีความผิด
     6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การให้ออกจากสมาชิก

     1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
     2) ขาดการชำระค่าหุ้นรายเดือนสามงวดติดต่อกัน หรือ ขาดชำระรวมหกงวด
     3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
     4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันเงินกู้ที่บกพร่องให้คืนในระยะเวลาที่กำหนด
     5) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้เป็นเวลาถึงสองเดือน
     6) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่งของ สหกรณ์