กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
การสมัครสมาชิกสมทบ
Posted: admin Date: 2014-12-09 13:38:24
IP: 1.4.146.39
 

 

คุณสมบัติสมาชิก

     1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
     2) เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
     3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
     4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของสหกรณ์
     5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
 
การเข้าเป็นสมาชิก
         ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 คน รับรอง
 
หลักฐานการยื่นใบสมัคร
      - แบบฟอร์มใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสหกรณ์) หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ (1) (2)
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
      - หนังสือรับรองเงินเดือน
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
         ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 
สิทธิสมาชิก
     1) ถือหุ้นในสหกรณ์
     2) ให้กู้ยืมเงินตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ
     3) การได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ
     4) ฝากเงิน
 
สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
     1) การออกเสียงในเรื่องใดๆ
     2) การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่
     3) การนับชื่อขอเปิดประชุมวิสามัญ
     4) การเป็นผู้แทนสมาชิก
     5) การเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
 
หน้าที่ของสมาชิก
     1) ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
     2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
     3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
     4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
     5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
    
การขาดจากสมาชิกภาพ
     1) ตาย
     2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
     3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
     4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
     5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ
     6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์  
 
การให้ออกจากสหกรณ์
     1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
     2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
     3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่งของสหกรณ์
     4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์