กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
หลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด
Posted: admin Date: 2016-06-23 13:21:11
IP: 110.77.242.231
 

หลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด

 

1. วัตถุประสงค์

     1.1 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามสัญญา

     1.2 เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกและเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้       ของสหกรณ์

2. การปรับโครงสร้างหนี้ คือ การทำสัญญากู้ใหม่เพื่อมาชำระหนี้เดิมของเงินกู้ทุกประเภทรวมกัน

3. คุณสมบัติของสมาชิกที่จะปรับโครงสร้างหนี้ 

    3.1 จะต้องเป็นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีหนี้สินเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถชำระหนี้ได้โดยปกติ

    3.2 ต้องส่งชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาไม่เป็นไปตามปกติ ก่อนที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป

4. การค้ำประกันและหลักทรัพย์ประกันเงินกู้  ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิก

5. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ ดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น ให้ถือว่า เงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ ในกรณีพบว่าการส่งเงินงวดชำระหนี้อาจส่งผลกระทบกับสหกรณ์ฯ อาจ เรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่กำหนดได้ ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้รายเดือนของสมาชิก

6. กำหนดส่งงวด    ชำระเงินกู้ไม่เกิน 480 งวดเดือน

7. เงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน ที่สมาชิกพึงได้รับในรอบปีบัญชีนั้น ภายหลังการหักค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว ให้นำมาชำระหนี้ให้สหกรณ์กึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้คืนให้แก่สมาชิก

8. สมาชิกคนหนึ่งสามารถใช้สิทธิการปรับโครงสร้างหนี้ได้เพียงครั้งเดียวการปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ได้ระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องการดำเนินคดี  การเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามกฎหมายและสิทธิอื่นอันพึงมีต่อลูกหนี้สหกรณ์