กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
เงินกู้พิเศษ
Posted: admin Date: 2014-12-08 14:54:40
IP: 1.4.147.247
 

เงินกู้พิเศษปกติ

ประเภทสมาชิก อายุสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน วงเงินกู้ไม่เกิน งวดชำระ อัตราดอกเบี้ย/ปี

> สมาชิกสามัญ (ก)

> สมาชิกสามัญ (ข) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 พ.ค  57

> สมาชิกสมทบ                                                            

12 เดือนขึ้นไป

12 เดือนขึ้นไป

12 เดือนขึ้นไป

130 เท่าของ 90% ของเงินเดือน

110 เท่าของ 70% ของเงินเดือน

20 เท่าของ 90% ของเงินเดือน  

5,000,000

5,000,000

200,000

480

480

60

6.00

6.00

6.00

   

หลักประกัน

ประเภทสมาชิก หลักประกัน
สมาชิกสามัญ - ใช้อสังหาริมทรัพย์

- ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน 3 คน

- ต้องมีหุ้น 1 ใน 6 ของจำนวนเงินกู้ หากหุ้นไม่ครบ    สหกรณ์จะหักจากเงินกู้ซื้อหุ้นจนครบ

สมาชิกสมทบ

- ใช้อสังหาริมทรัพย์ตามราคาประเมิน 100 % (ไม่รวมหุ้น)

- ต้องมีหุ้น 1 ใน 6 ของจำนวนเงินกู้ หากหุ้นไม่ครบ    สหกรณ์จะหักจากเงินกู้ซื้อหุ้นจนครบ

 

การค้ำประกันเงินกู้พิเศษ    (ประเภทสมาชิกสามัญ)

  1. กรณีหลักทรัพย์  ไม่น้อยกว่า    ร้อยละ   15   และทุนเรือนหุ้นรวมหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ   50  แต่ไม่เกินร้อยละ 65 ของวงเงินกู้  

ใช้สมาชิกค้ำประกัน   3   คน

  2. กรณีหลักทรัพย์  ไม่น้อยกว่า    ร้อยละ   15   และทุนเรือนหุ้นรวมหลักทรัพย์มากกว่า ร้อยละ   65 แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินกู้  

ใช้สมาชิกค้ำประกัน   2   คน

  3. กรณีหลักทรัพย์  ไม่น้อยกว่า    ร้อยละ   15   และทุนเรือนหุ้นรวมหลักทรัพย์มากกว่า ร้อยละ   80 แต่ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินกู้  

ใช้สมาชิกค้ำประกัน   1   คน

  4. กรณีหลักทรัพย์  ไม่น้อยกว่า    ร้อยละ   15   และทุนเรือนหุ้นรวมหลักทรัพย์มากกว่า ร้อยละ   95 ของวงเงินกู้   ไม่ต้องมีสมาชิกสหกรณ์

ค้ำประกัน  

 

เอกสารประกอบสัญญากู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                               1  ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                1  ชุด

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย                                      1  ชุด

4. ราคาประเมินที่ดินที่ประเมินหลังจากวันที่ 1 ก.ค. 2555                           1  ชุด

5. โฉนดที่ดินด้านหน้าและด้านหลังสุด                                                      1  ชุด

6. สำเนาทะเบียนสมรส                                                                              1  ชุด

 

หมายเหตุ :

- เอกสารข้อที่ 1 และ 2 ใช้ทั้งของผู้กู้ ผู้ค้ำฯ เจ้าของที่ดิน คู่สมรสของผู้กู้ , ผู้ค้ำฯ , เจ้าของที่ดิน  (ถ้ามี)

- กรณีเงินเดือนใหม่ให้นำสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนมาแสดงด้วย