กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: admin Date: 2014-12-08 14:51:33
IP: 1.4.147.247
 

เงินกู้ฉุกเฉิน  มี  2  ประเภท ได้แก่

1. กู้ฉุกเฉินปกติ

     > อายุสมาชิก 3 เดือนขึ้นไป

     > กู้ได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของเงินเดือน

     > วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

     > ผ่อนชำระ 4 งวด

     > อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 บาท/ปี

2. กู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน

ประเภทสมาชิก        อายุสมาชิก             กู้ได้ไม่เกิน      วงเงินกู้ไม่เกิน เงื่อนไขชำระ
เงินต้นต่องวด
ผ่อนชำระ (งวด) อัตราดอกเบี้ย

► สมาชิกสามัญ (ก)

► สมาชิกสามัญ (ข) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 พ.ค. 57

► สมาชิกสมทบ

3 เดือน ขึ้นไป

3 เดือน ขึ้นไป

3 เดือน ขึ้นไป

20 เท่าของ ง/ด

10 เท่าของ ง/ด

3 เท่าของ ง/ด

400,000

100,000

30,000

1% ของวงเงินกู้

1% ของวงเงินกู้

1% ของวงเงินกู้

100

100

100

6.00

6.00

6.00

  

หลักประกัน

ประเภทสมาชิก หลักประกัน

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ

 ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน 1 คน

ใช้สมาชิกสมทบค้ำประกัน 2 คน

  

* หมายเหตุ   :   สมาชิกให้เลือกใช้เงินกู้ฉุกเฉินเพียงประเภทเดียวเท่านั้น

 

เอกสารประกอบสัญญากู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                              1 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                             1 ชุด

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย                                        1 ชุด

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล                                                                1 ชุด

5. สำเนาทะเบียนสมรส                                                                            1 ชุด

 

หมายเหตุ :

- เอกสารข้อที่ 1 และ 2 ใช้ทั้งของผู้กู้ , ผู้ค้ำฯ คู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ำฯ (ถ้ามี)

- กรณีเงินเดือนใหม่ให้นำสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนมาแสดงด้วย

 

สมาชิกสามัญใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน

สมาชิกสมทบใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน