กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
Posted: admin Date: 2014-12-08 15:06:20
IP: 1.4.147.247
 

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

 

ประเภทสมาชิก อายุสมาชิก วงเงินกู้ เงื่อนไข/งวดชำระ หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย/ปี
สามัญ 6 เดือน ขึ้นไป 400.000 - ในระหว่างเบิกใช้เงินกู้ ชำระเงิน ต้น  500 บาท/ เดือน

-ในกรณีกู้สามัญ ต้องให้สหกรณ์หักไม่น้อยกว่า 20 % ของเงินที่ได้รับจริง

- กรณีสิ้นสุดสัญญา ต้องชำระให้แล้วเสร็จภายใน 120 งวด

 ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน 1 คน 6.00
สมทบ - - - - -

 

* เบิกเงินกู้ได้ตามระดับชั้นและภาคการศึกษา *

     > ระดับ อนุบาล - ประถม 6            เทอมละ                 20.000          บาท    

     > ระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย  . ปวช.     เทอมละ                 30.000          บาท

     > ระดับ ปวส. . ป.ตรี                       เทอมละ                 50.000          บาท 

     > ระดับ ป.โท                                 เทอมละ                 80.000          บาท

     > ระดับ ป.เอก                                เทอมละ               100.000          บาท

 

เอกสารประกอบสัญญากู้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                       1          ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                        1          ชุด

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย                                                              1          ชุด

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล                                                                                        1          ชุด

5. สำเนาทะเบียนสมรส                                                                                                      1          ชุด

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับการศึกษา                          1          ชุด

7. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา                                                                                     1          ชุด

 

หมายเหตุ :

- เอกสารข้อที่ 1 และ 2 ใช้ทั้งของผู้กู้ , ผู้ค้ำฯ คู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ำ (ถ้ามี)

- กรณีเงินเดือนใหม่ให้นำสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนมาแสดงด้วย

ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน

 

หลักฐานประกอบการเบิกเงินกู้เพื่อการศึกษา

1. คำขอเบิกเงินกู้เพื่อการศึกษา

2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ,ผู้รับการศึกษา กรณีเป็นคนละคนกับผู้กู้