กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
เงินกู้สามัญ
Posted: admin Date: 2014-12-08 15:03:24
IP: 1.4.147.247
 

เงินกู้สามัญปกติ

ประเภทสมาชิก อายุสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน วงเงินกู้ไม่เกิน งวดชำระ อัตราดอกเบี้ย/ปี

> สามัญ (ก)

> สามัญ (ข) สมัครสมาชิกตั้งแต่ 1 พ.ค. 57

> สมทบ

6 เดือน ขึ้นไป

6 เดือน ขึ้นไป

6 เดือน ขึ้นไป

100 เท่าของ 90% ของเงินเดิอน

70 เท่าของเงินเดิอน

90% ของทุนเรือนหุ้น

3,000,000

3,000,000

100,000

360

360

360

6.00

6.00

6.00

 

หลักประกัน

ประเภทสมาชิก หลักประกัน
สมาชิกสามัญ  - ใช้สมาชิกสามัญค้ำประกัน 3 คน

 - ต้องมีหุ้น 1 ใน 5 ของจำนวนเงินกู้ หากหุ้นไม่ครบ สหกรณ์จะหักจากเงินกู้ซื้อหุ้นจนครบ

สมาชิกสมทบ  - ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน

    

เอกสารประกอบสัญญากู้

♦ กู้หุ้น ♦

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้                                              1          ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                    1          ชุด

3. สำเนาทะเบียนสมรส                                                                  1          ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส           1          ชุด

5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย                           1          ชุด

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล                                                      1          ชุด

ใช้หุ้นค้ำประกัน

 

♦ กู้สามัญ ♦

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                     1          ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                      1          ชุด

3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย                            1          ชุด

4. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน                                 1          ชุด

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล                                                       1          ชุด

6. สำเนาทะเบียนสมรส                                                                     1          ชุด

 

หมายเหตุ :

- เอกสารข้อที่ 1 และ 2 ใช้ทั้งของผู้กู้ , ผู้ค้ำฯ คู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ำฯ (ถ้ามี)

- กรณีเงินเดือนใหม่ให้นำสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนมาแสดงด้วย

 

ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน