กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
การให้บริการเงินฝาก
Posted: admin Date: 2014-12-09 14:23:56
IP: 1.4.146.39
 

 

                                              การให้บริการเงินฝากแก่สมาชิกสามัญและสมทบ

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย / ร้อยละต่อปี
 ออมทรัพย์                                    2.50

 ► เปิดบัญชี 100 บาทขึ้นไป

 ► คำนวณดอกเบี้ยให้รายวัน
 
 
ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย / ร้อยละต่อปี
  ออมทรัพย์พิเศษ  

ตั้งแต่ 30,000 – 4,999,999 บาท

   ตั้งแต่  5,000,000  บาทขึ้นไป

   ตั้งแต่ 20,000,000 บาทขึ้นไป

   ตั้งแต่ 40,000,000 บาทขึ้นไป

   ตั้งแต่ 60,000,000 บาทขึ้นไป

   ตั้งแต่ 80,000,000 บาทขึ้นไป

 3.00

3.25

3.50

4.00

4.50

4.75

 ► เปิดบัญชีขั้นต่ำ 30,000 บาท คำนวณดอกเบี้ยรายวัน

 ► ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่ง แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ต่อครั้ง
      (ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป)
 
 
ประเภทเงินฝาก                          อัตราดอกเบี้ย / ร้อยละต่อปี
ฝากประจำ  

ประจำ 6 เดือน

ประจำ 12 เดือน

ประจำ 24 เดือน

3.50

4.00

4.25

► เปิดบัญชี 100 บาทขึ้นไป คำนวณดอกเบี้ยให้เมื่อครบกำหนด

► หากถอนเงินก่อนครบกำหนด จะคำนวณดอกเบี้ยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในขณะนั้น
     (ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป)