กลับหน้าหลัก
 
 
   
 
คณะกรรมการดำเนินการ
Posted: admin Date: 2014-12-15 15:20:04
IP: 1.4.143.183
 

อุบล  รัตนพันธ์

ประธานกรรมการ

จินดา  ศรีสมบัติ

รองประธานฯ (บริหาร)

 

ศิริพงษ์  ศิริอมรพรรณ

รองประธานฯ (สวัสดิการ)

จิรภา  ธีระกนก

กรรมการ

สมัคร  กรดแก้ว

กรรมการ

 

สมัย  ชัยภูมิ

กรรมการ

ธวัชชัย  ศรีปาน

กรรมการ

อนันท์  เรืองบุญ

กรรมการ

ไพโรจน์  สระคูพันธ์

กรรมการ

 

ประคอง  กองทุ่งมน

กรรมการ

ชาติชัย  ชคัตตรัย

กรรมการ

บัณฑิต  ขันเงิน

กรรมการ

วชิระ  สาสิงห์

กรรมการ

 

วุฒิพงศ์  ชื่นมณี

กรรมการ

และเหรัญญิก

สยาม  จำปาไตร

กรรมการ

และเลขานุการ